Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hondenschool Pawsome gevestigd te Roosendaal. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89779711.

Artikel 1: Begrippen in deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
1.2 Gedragsbegeleider: de gedragsdeskundige, gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende ongewenst gedrag van honden.
1.3 Cursist: hondeneigenaar die Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.
1.4 Cliënt: de hondeneigenaar die Gedragsbegeleider wenst in te schakelen betreffende ongewenst gedrag van zijn/haar hond(en) en daartoe Opdracht geeft.
1.5 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, consult of activiteit.
1.6 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, consulten en/of activiteiten.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist/cliënt aangaan met Hondenschool/Gedragsbegeleider.
2.2.a Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondenschool/Gedragsbegeleider middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist/cliënt ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.
2.2.b Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.
2.3 Na aanmelding is cursist verplicht het volledig verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen vóór de eerste lesdag of op de eerste lesdag per pinbetaling.
2.4 De cliënt is verplicht het verschuldigde bedrag voor de aanvang van het consult per bank te voldoen .
2.5 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus.
2.6 De cliënt ontvangt na aanmelding mondelinge bevestiging van de gemaakte afspraak voor consult.
2.7 Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus
3.1 De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.
3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.
3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.
3.4 De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.
3.5 Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van halsbanden met gesp- of kliksluiting of een jachtlijn met dubbele stop. In overleg met de cursusleiding mogen andere vormen van trainingsmiddelen, mits vriendelijk voor de hond, gebruikt worden. Slipkettingen, prikbanden, e.d. zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.
3.6 De Cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen of getiterd is.
3.7 Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.
3.8 Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek.

Artikel 4: In aanmerking komen voor consult
4.1 Cliënt heeft voor consult telefonisch uitgebreid contact gehad met Gedragsbegeleider.

Artikel 5: Cursussen
5.1 Puppy socialisatiecursus: Cursist komt in aanmerking voor puppy socialisatiecursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt de leeftijd heeft van 7 weken.

Artikel 6: Annulering van lessen/consult
6.1 De Hondenschool bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden automatisch verschoven.
6.2a Cursist dient minimaal 24 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de les aanwezig te zijn.
6.2b Afgelasting dient via je persoonlijke inloggedeelte van de website te geschieden.
6.2c Door de cursist afgelaste lessen komen automatisch te vervallen. Inhalen van lessen kan de cursist zelf regelen via het persoonlijke inloggedeelte van de website of in goed overleg met de hondenschool. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
6.3a Cliënt dient minimaal 48 uur van tevoren mondeling (persoonlijk of per telefoon) aan te geven wanneer consult wegens omstandigheden niet kan plaatsvinden.
6.3b Indien het consult minder dan 48 uur van tevoren wordt afgezegd door cliënt worden 50% van de kosten van het consult in rekening gebracht.
6.3c Wordt het consult door Gedragsbegeleider afgezegd dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de hondenschool
7.1 De hondenschool is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook.
7.2 Het betreden van ons terrein is ten alle tijde geheel op eigen risico.
7.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
7.4 De gedragsbegeleider is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragsbegeleiding, tenzij er sprake is van grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor de gedragsbegeleider ter zake verzekerd is.
7.5 De Gedragsbegeleider/Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cliënt/cursist gewenste resultaten.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de cursist/cliënt
8.1 De cursist/cliënt is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist/cliënt zelf of door meegebrachte hond(en) en/of bezoekers wordt toegebracht aan personen en/of andere honden. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie.
8.2 De hondenschool adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.
8.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 9: Copyright
9.1 Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen en beeldmaterialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool/gedragsbegeleider worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 10: Geschillen
10.1 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst. 

Privacybeleid

Hondenschool Pawsome verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld zonder uw toestemming. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Persoonsgegevens – Wat zijn dat?

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. De verwerking van persoonsgegevens binnen Hondenschool Pawsome geschied volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

De door bezoekers, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en persoonlijke informatie en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze samenkomsten, website en sociale media accounts.

Verwerking van uw gegevens

Hondenschool Pawsome komt zijn verplichtingen onder de AVG na door persoonsgegevens actueel te houden; door ze veilig op te slaan en te vernietigen; door niet overmatige hoeveelheden gegevens te verzamelen of op te slaan; door persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en openbaarmaking; en door te zorgen voor passende technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om de doelen van Hondenschool Pawsome en de daaruit voortvloeiende activiteiten vorm te kunnen geven.;
 - Om een bezoekersadministratie bij te houden;
 - Om de werknemers en vrijwilligers te kunnen organiseren, beheren en besturen;
 - Om de financiële en administratieve documentatie en archivering op orde te houden;
 - Om u te informeren over nieuws, evenementen en activiteiten die plaatsvinden vanuit          Hondenschool Pawsome.


Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen als strikt vertrouwelijk behandeld worden en zullen alleen gebruikt worden voor de hierboven beschreven doelen. Uw persoonsgegevens zullen alleen met uw toestemming gedeeld worden met derden.


Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende redenen waarom de wet ons toestemming geeft uw persoonsgegevens te verwerken. Dit zijn de redenen uit de wet die wij gebruiken:

Omdat u zelf toestemming aan ons geeft. Als u ons zelf toestemming geeft uw gegevens te verwerken, dan mag dat van de wet natuurlijk ook.
- Het is wettelijk toegestaan om uw financiële data en persoonsgegevens te gebruiken om: uitvoering te geven aan de overeenkomst die we met u aangaan (bijvoorbeeld bij een lidmaatschap);
- Het is wettelijk toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen die komen kijken bij een hondenschool.
- Als laatste is het wettelijk toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken als we daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat betekent dat er een goede reden moet zijn waarom het nodig is voor ons (en niet nadelig voor u) om uw gegevens te verwerken.


Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Er zijn verschillende bewaartermijnen voor persoonsgegevens die verband houden met bijvoorbeeld de cursus die u volgt. Wij houden ons aan de wettelijke termijnen die hiervoor gelden.

Uw rechten:

- Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

- U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen.

- U kunt telefonisch of per e-mail inzage verzoeken in alle persoonsgegevens die Hondenschool Pawsome van u heeft aan de administratie van Hondenschool Pawsome.

- U kunt telefonisch of per e-mail uw wijzigingen doorgeven aan de administratie van Hondenschool Pawsome.

- Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

- Hondenschool Pawsome is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

- U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Hondenschool Pawsome.