Algemene leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 Ondernemer/ organisatie: de natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers, hierna te noemen de ondernemer/organisatie, die zijn bedrijf maakt van het de uitoefening van een bedrijf of organisatie op het gebied van training van dieren op een wettelijk toegestane locatie waarbij deze activiteit de aantoonbare hoofdbron van diensten of inkomsten vorm voor de ondernemer of de onderneming

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met de ondernemer een overeenkomst van training aangaat of wil aangaan.

3. Gastdier: het huisdier van de consument, waarvoor een overeenkomst van training wordt/is gesloten.

4. Overeenkomst: de overeenkomst van training tussen de ondernemer en de consument, waarbij de ondernemer zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te trainen tegen een door de consument te betalen prijs.

5. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst van training waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waarbij de ondernemer het systeem daartoe heeft georganiseerd.

6. Definities van eerder vermelde activiteiten: 
 Training: het opleiden van het gastdier ten behoeve van het aanleren van gewenst gedrag, dan wel het afleren van ongewenst gedrag.

7. Reservering: de afspraak tussen de ondernemer en de consument van het tijdstip waarop de ondernemer het trainen van het gastdier op zich neemt tegen het op het moment van in ontvangst nemen van het dier geldende tarief.

8. Machtiging: een door de consument aan de ondernemer schriftelijk verstrekte volmacht, die de ondernemer verplicht om voor rekening van de consument deskundige (veterinaire) hulp in te roepen wanneer er duidelijke symptomen zijn dat het welzijn van het gastdier in gevaar is.
 
 Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer of organisatie en de consument met betrekking tot het trainen van één of meerdere gastdieren.

2. Alle tussen ondernemer / organisatie en de consument gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.

3. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 
 Artikel 3: Het aanbod

1. De ondernemer / organisatie brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk/elektronisch uit.

2. Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen: – het tijdstip waarvoor de gevraagde reservering geldt; – de prijs en de wijze van betaling hiervan; – de gevallen waarin de training van het gastdier kan worden geweigerd; – de vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

3. Een schriftelijk/elektronisch aanbod wordt voorzien van een dag¬tekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen. Een mondeling aanbod wordt schriftelijk bevestigd en is daardoor een schriftelijk aanbod geworden.

4. Het schriftelijke/elektronische aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
 
 Artikel 4: De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.

2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan.

3. Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand, dan geldt voor de consument een bedenktijd van 14 veertien werkdagen vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst.
 
 Artikel 5: De prijs en prijswijzigingen

1. De prijs die de consument moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De
 prijs bevat de kosten van training en de periode waarover deze wordt berekend. De prijs kan gelden, per les/training, of voor het geheel van de te leveren diensten binnen de bepaalde periode

2. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs. Nadat de in de overeenkomst vastgestelde periode afloopt kunnen eventuele prijswijzigingen worden doorgevoerd. Bij overeenkomsten zonder einddatum kan de prijs jaarlijks maximaal 1 x worden verhoogd

3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

Artikel 6: De betaling

1. De betaling van het nog openstaande bedrag, onder aftrek van een eventueel gedane aanbetaling, vind plaats in contanten. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aan¬gegeven bank- of girorekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

2. De betaling kan plaatsvinden vooraf - of bij aanvang van de overeenkomst tot training van het gastdier. Het moment van betaling dient vooraf duidelijk kenbaar gemaakt te worden aan de consument en wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst. Indien er nergens vastlegging geschiedt geldt de uiterste betaaltermijn bij beëindiging van de overeenkomst.
 3. Indien een aanbetaling of vooruitbetaling wordt gevraagd mag dit alleen indien dit schriftelijk wordt vastgelegd en de consument hierover een bewijs van betaling ontvangt.

4. De consument ontvangt een bewijs van betaling van de ondernemer.
 
 Artikel 7: Niet-tijdige betaling

1. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. Deze kosten zijn onderworpen aan wettelijke grenzen. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 
 Artikel 8: De annuleringsregeling

1. Bij annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichting:
 – Annulering minder dan 24 uur vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van de prijs. Indien er gewerkt word met een leskaart zal deze les als gevolgde les gezien worden.
 
 Artikel 9: Rechten en plichten van de ondernemer / organisatie

1. De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten overeenkomst van training deze dienst te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.

2. De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van training van het gastdier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd.
 
 Artikel 10: Verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de consument

1. Informatieplicht: De consument moet, uiterlijk bij het afleveren van het gastdier bij de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde van het gastdier.

2. De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.
 
 Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. De ondernemer / organisatie is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen.

2. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van de ondernemer / organisatie of aan personen in zijn dienst, komt de consument in aanmerking mits de consument binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan de ondernemer kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door ondernemer geleverde dienst.

3. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.

5. De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen
 
 Artikel 12: Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst van training worden ingediend bij de ondernemer / organisatie. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de consument zijn rechten verliest.
 
 Artikel 13: Garantie

1. De garantie op de geleverde dienst beperkt zich tot het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.
 
 Artikel 14: Afwijking van de algemene voorwaarden

1. Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.
 
 Bedrijfsinformatie
Hondenschool Pawsome
Hondencoach Annelinn
 
Molenstraat 23a 
4701JM Roosendaal
 
KVK: 89779711
BTW id: NL004762369B45

Huishoudelijk Regelement
Hondencoach Annelinn

 

- Uw hond dient volledig te zijn ingeënt of er moet een titerbepaling uitgevoerd zijn door een dierenarts. Uw hond dient ook vlo en tekenvrij te zijn alvorens u mee kunt doen met de training. U dient het paspoort van uw hond tijdens de eerste afspraak/les/ kennismaking mee te nemen. Entingen moeten tijdig herhaald worden of de hond moet getiterd zijn op aanwezigheid van voldoende antistoffen. Dit zal jaarlijks worden nagekeken.

- Indien uw hond loops is of andere hormonale veranderingen heeft, vragen wij dit te melden en in overleg met de (cursus)leiding kan dan worden gekeken of de hond kan deelnemen. Dit zal samenhangen met het welzijn van de dieren.

- Indien uw hond een ziekte heeft opgelopen dan dient u dit aan ons mede te delen, zodat wij indien nodig maatregelen kunnen treffen.

- Laat de hond niet vlak voor de afspraak/les eten. Probeer ca. 2h voor aanvang van de afspraak/les de laatste maaltijd te geven. Dit is in het belang van de gezondheid van uw hond.

- De hond dient voor aanvang van de afspraak/les uitgelaten te zijn. Ontlasting wordt zelf opgeruimd.

- Er worden geen aversieve hulpmiddelen/methoden gebruikt die pijn en schrik op de hond toedienen. Indien dit toch zou worden vastgesteld, bieden wij een diervriendelijk alternatief aan. Indien toch verder gebruik wordt gemaakt van deze eerste aversieve hulpmiddelen/methoden, dan hebben wij het recht u en uw hond verder van onze terreinen en trainingen te weigeren.

- Heb ten allen tijde plezier en heb respect voor elkaar en het materiaal.

- Het welzijn van mens en dier staat ten allen tijde voorop.

- Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn. Indien beter voor uw hond, kunt u uw hond in de auto/bench laten tot de afspraak/les begint.

- Rondom de terreinen vragen wij om zoveel mogelijk rust. Dit wilt zeggen dat iedereen welkom is, maar dat er geen lawaai of teveel beweging is. (groepslessen)

- Kinderen of mensen die u meebrengt zijn welkom. U dient er dan wel zelf voor te zorgen dat deze mensen zich aan het reglement houden. (groepslessen)

- Alle honden dienen aangelijnd te zijn zowel buiten als op het terrein. Zij mogen alleen los van de lijn op aanwijzing van het personeel. (groepslessen)

- Uw hond heeft bij voorkeur een goed passend y-tuig om of een niet slippende halsband om met daaraan een lijn van ca. 1,40m tot 3m. Andere lijnen zijn verboden tenzij in overleg met de cursusleiding.

- Naar de training vragen wij steeds het volgende mee te brengen:
 voldoende beloningen (hap-slik-weg stukjes), een speeltje voor de hond dat geen geluid maakt, poepzakjes en eventueel een kleedje voor de hond om op te liggen. Zelf zorgt u dat u kledij aan hebt waarin u gemakkelijk kunt bewegen zonder uw hond te hinderen en aangepast aan het weer. Uw schoenen dienen gemakkelijke, gesloten schoenen te zijn tevens aangepast aan het weer.

- Telefoneren, roken, alcohol gebruik of het gebruik van verdovende middelen zijn verboden tijdens de afspraak/ les.

- Bent u verhinderd laat dit dan tijdig weten. Zie voor de annuleringsregeling de algemene voorwaarde.

Privacybeleid

Hondenschool Pawsome verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld zonder uw toestemming. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Persoonsgegevens – Wat zijn dat?

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. De verwerking van persoonsgegevens binnen Hondenschool Pawsome geschied volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

De door bezoekers, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en persoonlijke informatie en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze samenkomsten, website en sociale media accounts.

Verwerking van uw gegevens

Hondenschool Pawsome komt zijn verplichtingen onder de AVG na door persoonsgegevens actueel te houden; door ze veilig op te slaan en te vernietigen; door niet overmatige hoeveelheden gegevens te verzamelen of op te slaan; door persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en openbaarmaking; en door te zorgen voor passende technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om de doelen van Hondenschool Pawsome en de daaruit voortvloeiende activiteiten vorm te kunnen geven.;
 - Om een bezoekersadministratie bij te houden;
 - Om de werknemers en vrijwilligers te kunnen organiseren, beheren en besturen;
 - Om de financiële en administratieve documentatie en archivering op orde te houden;
 - Om u te informeren over nieuws, evenementen en activiteiten die plaatsvinden vanuit          Hondenschool Pawsome.


Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen als strikt vertrouwelijk behandeld worden en zullen alleen gebruikt worden voor de hierboven beschreven doelen. Uw persoonsgegevens zullen alleen met uw toestemming gedeeld worden met derden.


Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende redenen waarom de wet ons toestemming geeft uw persoonsgegevens te verwerken. Dit zijn de redenen uit de wet die wij gebruiken:

Omdat u zelf toestemming aan ons geeft. Als u ons zelf toestemming geeft uw gegevens te verwerken, dan mag dat van de wet natuurlijk ook.
- Het is wettelijk toegestaan om uw financiële data en persoonsgegevens te gebruiken om: uitvoering te geven aan de overeenkomst die we met u aangaan (bijvoorbeeld bij een lidmaatschap);
- Het is wettelijk toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen die komen kijken bij een hondenschool.
- Als laatste is het wettelijk toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken als we daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat betekent dat er een goede reden moet zijn waarom het nodig is voor ons (en niet nadelig voor u) om uw gegevens te verwerken.


Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Er zijn verschillende bewaartermijnen voor persoonsgegevens die verband houden met bijvoorbeeld de cursus die u volgt. Wij houden ons aan de wettelijke termijnen die hiervoor gelden.

Uw rechten:

- Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

- U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen.

- U kunt telefonisch of per e-mail inzage verzoeken in alle persoonsgegevens die Hondenschool Pawsome van u heeft aan de administratie van Hondenschool Pawsome.

- U kunt telefonisch of per e-mail uw wijzigingen doorgeven aan de administratie van Hondenschool Pawsome.

- Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

- Hondenschool Pawsome is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

- U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Hondenschool Pawsome.